1. Algemeen

  1. InnoSkills biedt zelf diensten aan, zoals workshops, coachings- en begeleidingstrajecten en treedt voorts bij uitzondering op als bemiddelaar tussen zelfstandige aanbieders van additionele diensten.
  2. Deze algemene voorwaarden van InnoSkills zijn van toepassing op alle offertes van InnoSkills, op alle door InnoSkills aangeboden diensten en werkzaamheden en op alle met InnoSkills gesloten overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, bemiddelingsovereenkomsten, etc.
  3. Degene die met InnoSkills contracteert, aan wie InnoSkills offreert of anderszins haar diensten aanbiedt, hierna ook; Gebruiker, accepteert deze voorwaarden voor zichzelf, alsmede voor zijn/haar rechtsopvolg(st)er(s).
  4. Gebruiker zal de voor zijn uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen eveneens opleggen aan haar werknemers of de door haar ingeschakelde derden.
  5. Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en voorwaarden van Gebruiker, zullen bij uitsluiting deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
  6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en InnoSkills zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Grondslag offertes

  Offertes van InnoSkills zijn gebaseerd op de informatie die door Gebruiker is verstrekt. Gebruiker staat ervoor in, dat zij/hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst door InnoSkills heeft verstrekt. InnoSkills zal de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, die in alle gevallen als een inspanningsverplichting zijn aan te merken, naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 3. Opdracht en vergoeding

  1. Aan InnoSkills gegeven opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. InnoSkills zal de met Gebruiker gemaakte afspraken (c.q. de door InnoSkills uit te voeren opdracht dan wel de bemiddelingsovereenkomst) steeds schriftelijk vastleggen.
  2. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat een prijsverhoging van de geoffreerde prijs zal ontstaan, zal hierover overleg worden gepleegd tussen partijen.
  3. Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij anders overeengekomen, een vaste prijs per workshop. Reisuren en verreden kilometers, kunnen eveneens in rekening worden gebracht. De door InnoSkills gemaakte kosten (zoals verzendkosten, vervoers- en/of verblijfkosten, leges, gebruikte materialen, telecommunicatiekosten en declaraties van ingeschakelde derden) worden, tenzij anders overeengekomen, aan de Gebruiker in rekening gebracht.
  4. Boost Meetings en Workshops, worden tegen een vast tarief in rekening gebracht. Allen zoals vermeldt op Tarieven.
  5. Grip wordt op basis van een abonnementsprijs per week in rekening  gebracht. Zoals vermeldt op Tarieven.
 4. Betalingsvoorwaarden

  1. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 3 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden vooraf in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  2. Bij niet tijdige betaling is Gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de algehele voldoening. Indien betaling achterwege blijft, kan InnoSkills met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
  3. Is Gebruiker in verzuim of schiet hij op een andere manier tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
  4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Gebruiker, zijn alle Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 5. Incassokosten

  1. Indien Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige voldoening van enige betaling uit hoofde van de overeenkomst, dan verbeurt hij, zonder dat ingebrekestelling vereist is, een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
  2. Indien InnoSkills hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Gebruiker.
  4. Gebruiker is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 6. Uitvoering van de opdracht

  1. InnoSkills zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de InnoSkills opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door InnoSkills geleverde dienst.
  2. Indien het InnoSkills door onvoorziene omstandigheden, waaronder doch niet beperkt tot ziekte en ongeval, onmogelijk is de overeengekomen werkzaamheden tijdig te verrichten, zal InnoSkills gebruiker hiervan in kennis stellen en in goed onderling overleg met gebruiker nieuwe afspraken maken over de hervatting van de werkzaamheden, dan wel in goed onderling overleg met gebruiker een plaatsvervanger aanstellen. InnoSkills garandeert echter geen vervanging.
  3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan InnoSkills de uitvoering van de volgende fase of onderdelen daarvan opschorten tot dat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  4. InnoSkills dient, zowel tijdens als na de inhuurperiode, in de ruimste zin van het woord geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle zaken die gebruiker, haar opdrachtgevers of de onderneming van gebruiker of haar opdrachtgevers betreffen. Alle informatie die InnoSkills ter kennis komt, zal InnoSkills uitsluitend aanwenden ten behoeve van de uitoefening van de opdracht.
  5. Indien opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden zoals vermeldt in art 4.5, dan annuleert InnoSkills de overeengekomen workshop.
 7. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de Gebruiker

  1. Om de uitvoering van de overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Gebruiker tijdig alle documenten en benodigde gegevens. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Gebruiker, die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn. Als InnoSkills daarom verzoekt, verschaft de Gebruiker op zijn locatie kosteloos een rustige werkruimte met Wifi internetaansluiting en beamer. De werkruimte en toebehoren dienen te voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Gebruiker verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en virus controle procedures.
  2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan InnoSkills ter beschikking zijn gesteld, heeft InnoSkills het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen, nadat InnoSkills opdrachtgever daarover schriftelijk heeft geïnformeerd.
 8. Terbeschikkingstelling van informatie door InnoSkills

  Deelnemers aan Grip, Boost Meetings en aan Workshops krijgen van InnoSkills gedurende de workshop toegang tot het virtuele whiteboard Miro en ontvangen van InnoSkills na afloop alle gebruikte templates in JPG.

 9. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

  Het betrekken of inschakelen van derden door Gebruiker of door InnoSkills bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 10. Wijziging van de overeenkomst c.q. meerwerk

  1. Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning in het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de overeenkomst of de uitvoering daarvan toe te rekenen is aan Gebruiker, zal InnoSkills de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
  2. InnoSkills behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in haar dienstverlening, prijzen of haar dienstverlening stop te zetten.
  3. Indien gewenst wordt door opdrachtgever na afloop van Boost Meetings een aanvullende adviessessies (KISS & RIDE) aangevraagd. Deze sessies worden in blokken van twee uur overeengekomen.
 11. Duur en afsluiting van de (uitvoering van de) overeenkomst

  1. InnoSkills stelt voorafgaand aan Boost Meetings workshops een gedetailleerd werkplan op in een Workshop Planning Canvas en deelt dit met de opdrachtgever. De duur van de uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie en de medewerking die wordt verleend. In financiële zin is de overeenkomst ten einde gekomen, zodra het honorarium aan InnoSkills door de Gebruiker is voldaan en InnoSkills alle gebruikte templates in JPG met Gebruiker heeft gedeeld. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient Gebruiker hierover te berichten. Indien niet binnen deze termijn is gereageerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
  2. Grip is een dienst van InnoSkills op basis van een abonnement. De inzet van een facilitator is afhankelijk van de beschikbaarheid van deze facilitator en/of de werkgroepleden. Grip start op de dag van afsluiten van de overeenkomst en wordt op weekbasis in rekening gebracht.  De opdrachtgever kan de overeenkomst op elk moment met een week opzegtermijn beëindigen.
 12. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

  1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties bij de overeenkomst. Deze beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
  2. Indien Gebruiker tot voortijdige beëindiging overgaat, houdt InnoSkills zich het recht voor op compensatie, waarbij het vooraf overeengekomen honorarium als uitgangspunt wordt gehanteerd. Bij stopzetting door Gebruiker wordt 75% van het vooraf overeengekomen honorarium in rekening gebracht, waarbij aan Gebruiker onder voorbehoud de voorlopige resultaten ter beschikking zullen worden gesteld.
  3. InnoSkills is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.
  4. Voorts is InnoSkills bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  5. InnoSkills kan de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Gebruiker -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Gebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. InnoSkills zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 13. Intellectueel eigendom

  Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die ten behoeve van workshops zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van InnoSkills (eigenaar). Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van de eigenaar. Gebruiker heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik van zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

 14. Vertrouwelijkheid

  1. In het kader van de overeenkomst zullen door InnoSkills zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen worden genomen ter bescherming van de belangen van Gebruiker.
  2. InnoSkills zal de gegevens van Gebruiker niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is:
   • op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
   • ter bescherming van de rechten of het eigendom van InnoSkills;
   • ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
   • ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van derden.
  3. Gebruiker zal zonder toestemming aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van InnoSkills en haar dienstverlening, dan wel de door hem van InnoSkills ontvangen rapportage ter beschikking stellen aan derden.
 15. Aansprakelijkheid

  1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevenden van InnoSkills is de aansprakelijkheid van InnoSkills wegens tekortkomingen in de naleving van haar contractuele verplichtingen, in alle gevallen beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in het kader van de werkzaamheden is ontvangen en in ieder geval gemaximeerd tot een bedrag van €5.000.
  2. InnoSkills is nimmer aansprakelijk voor schade wel direct of indirect is ontstaan door een tekortkoming in haar dienstverlening welke is ontstaan als gevolg van het niet nakomen van Gebruiker van een of meer bepalingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden.
  3. InnoSkills is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  4. In gevallen waarin de verbintenis van InnoSkills bestaat uit het bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en een van de met InnoSkills samenwerkende, zelfstandige aanbieders (ZZP’ers en/of hun B.V.’s), hierna ook; een opdrachtnemer, kan InnoSkills in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is door of toe te rekenen is aan deze opdrachtnemer, ook niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van deze opdrachtnemer.
  5. Eventuele aanspraken tegen InnoSkills dienen binnen één jaar nadat de schade ontdekt is of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, en in ieder geval steeds uiterlijk 18 maanden na beëindiging van de overeenkomst c.q. de opdracht, bij InnoSkills te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen en verwerkt.
  6. Gebruiker vrijwaart InnoSkills voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de overeenkomst schade lijden.
 16. Toepasselijk recht

  Op de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 17. Geschillen

  Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter binnen het arrondissement waarbinnen InnoSkills is gevestigd. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dat verklaart.